Categories
news

» HỖ TRỢ

+ Gửi ảnh: Mai Quang Vinh – Điện thoại: 0263. 3700 292

+ Ông Nguyễn Xuân Chính – Điện thoại: 092 065 411

+ Bà Nguyễn Thu Trang – Điện thoại: 024.3943 5885

Categories
news

» THỂ LỆ

1. Đơn vị chủ trì

Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Đơn vị phối hợp

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Bộ Ngoại giao (Ủy ban Biên giới Quốc gia);

– Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam);

3. Đơn vị thực hiện

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

4. Mục đích, ý nghĩa

– Cuộc thi nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; …